18/2020 Informacja o sprzeciwach do uchwał podjętych przez NWZA Dr.Finance S.A. w dniu 12 października 2020 roku

Zarząd Dr.Finance S.A. informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dr.Finance S.A., które odbyło się w dniu 12 października 2020 roku do protokołu zostały zgłoszone sprzeciwy do wszystkich podjętych Uchwał. Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu…

17/2020 Treść uchwał podjętych przez NWZA Dr.Finance S.A. w dniu 12 października 2020 roku

W związku z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DR.FINANCE S.A. zwołanego na dzień 12 października 2020 r., Zarząd DR.FINANCE S.A („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 – 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane…

15/2020 Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 12 października 2020 r. Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dr.Finance S.A. wraz z projektami uchwał Dr.Finance Spółka Akcyjna

Zarząd Dr.Finance S.A. (‘Spółka’) w związku z tym, iż w dniu 03 sierpnia 2020 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu dokonał zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki poprzez przywrócenie kapitału zakładowego do stanu sprzed jego obniżenia w dniu 13 września 2017 roku o kwotę 2.991.884,00 PLN (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery…

14/2020 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego

Zarząd DR.FINANCE S.A. (Spółka) nawiązując do raportu bieżącego ESPI nr 18/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku informuje, że w dniu 06 sierpnia 2020 roku, podjął informacje, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dniem 03 sierpnia 2020 roku dokonał zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki poprzez przywrócenie kapitału zakładowego do stanu sprzed jego obniżenia…

13/2020 Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej Dr.Finance Spółka Akcyjna

Zarząd DR.FINANCE S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 15 lipca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Świątek oraz podjęto uchwałę o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Sereja. Poniżej życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej DR.FINANCE S.A. Pan Piotr Sereja ukończył Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,…

12/2020 Informacja o sprzeciwach do uchwał podjętych przez ZWZA Dr.Finance S.A. w dniu 15 lipca 2020 roku Dr.Finance Spółka Akcyjna

Zarząd Dr.Finance S.A. informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dr.Finance S.A., które odbyło się w dniu 15 lipca 2020 roku do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy do podjętych Uchwał. Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku…

11/2020 Treść uchwał podjętych przez ZWZA Dr.Finance S.A. w dniu 15 lipca 2020 roku Dr.Finance Spółka Akcyjna

W związku z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DR.FINANCE S.A. zwołanego na dzień 15 lipca 2020 r., Zarząd DR.FINANCE S.A („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w związku z niepodjęciem uchwały nr 18/07/2020 w sprawie umorzenia akcji własnych odstąpiło od głosowania nad uchwałami nr 19/07/2020, 20/07/2020, 21/07/2020 przedstawionymi w ogłoszeniu o zwołaniu…

10/2020 Jednostkowy raport za II kwartał 2020 roku Dr.Finance Spółka Akcyjna

Zarząd Dr.Finance S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje jednostkowy raport za II kwartał 2020 roku. Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę:Paweł Woźniak – Prezes Zarządu

9/2020 Korekta raportu bieżącego ESPI 12/2020 dot. Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DR.FINANCE S.A. we Wrocławiu zwołanego na 15.07.2020 roku Dr.Finance Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki DR.FINANCE S.A. („Spółka”) informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w projekcie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 lipca 2020 r., uchwale nr 17/07/2020 w sprawie użycia kapitału rezerwowego na pokrycie strat z lat ubiegłych omyłkowo podano w § 1 uchwały nieprawidłową wartość bieżącą kapitału rezerwowego. Prawidłowy § 1 przedmiotowej uchwały powinien brzmieć: Postanawia się…