57/2010 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii D i E Spółki Doradcy24 S.A.

Zarząd Spółki Doradcy24 S.A. informuje, że uchwałą nr 1404/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 grudnia 2010 r. określono dzień 29 grudnia 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki Doradcy24 S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda…

56/2010 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania instrumentów finansowych na rynku NewConnect

Zarząd Doradcy24 S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2010 został złożony na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D oraz 2.250.000 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E spółki Doradcy24 S.A. Łączna liczba instrumentów finansowych objętych wnioskiem to…