17/2017 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz Statutu Spółki.

Zarząd Doradcy24 S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 13 września 2017 roku, podjął informacje, iż Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu z dniem 13 września 2017 roku dokonał rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 2.991.884,00 PLN (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote), tj. z kwoty…