31/2015 Udzielone akcjonariuszowi informacje na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych

Zarząd Doradcy24 S.A. w załączeniu przekazuje informacje przekazane akcjonariuszowi, na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 12) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę: Paweł Woźniak – Prezes Zarządu  …

30/2015 Podpisanie aneksu do istotnej umowy

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 2 lipca 2015 roku aneksu do umowy o kredyt na rachunku bieżącym zawartej dnia 26 lutego 2014 roku z BZ WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Bank), o której Emitent informował raportem bieżącym nr 6/2014 oraz 42/2014. Aneksem Bank przedłużył kredyt w rachunku bieżącym…