8/2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na posiadanie przez Prezesa Zarządu Doradcy24 Spółka Akcyjna udziałów

Działając na podstawie art. 380 KSH Rada Nadzorcza Spółki pod firmą Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wyraża zgodę, aby Pan Paweł Woźniak wybrany Uchwałą Nr 3/2015 Rady Nadzorczej na Prezesa Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna: 1. Pełnił jednocześnie funkcje: Wiceprezesa Zarządu Spółki Polfinance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wiceprezesa Zarządu Spółki Gold-Investment Spółka z ograniczoną…

7/2015 Ustalenie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na posiedzeniu w dniu 10 luty 2015 roku, niniejszym ustaliła wynagrodzenia Prezesa Zarządu pana Pawła Woźniaka, w związku z wykonywaniem jego obowiązków, na poziomie 100,0 PLN miesięcznie (słownie: sto złotych). Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane…

12/2015 Informacja o transakcjach na akcjach Doradcy 24 S.A. dokonanych w 2014 roku (poniżej 5 tys. EUR)

Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.   Zarząd Doradcy 24 S.A. („Spółka”) informuje, iż otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 „Ustawy z o obrocie instrumentami finansowymi” z dn. 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1538), przy uwzględnieniu postanowień § 2…

6/2015 Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 10 lutego 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej. Jednocześnie Emitent nie wyklucza kolejnych zmian na najbliższym WZA. W skład Rady Nadzorczej zostali powołani nowi członkowie: Pan Łukasz Jagiełło, Pan Bogdan Mazurek. Obecny skład Rady Nadzorczej kształtuje się następująco: – Jerzy Dera –…

5/2015 Treść uchwał podjętych przez NWZA Doradcy24 S.A. w dniu 10 luty 2015 roku.

Zarząd Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Doradcy24 S.A., które odbyło się dnia 10 lutego 2015 roku. Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Osoby reprezentujące…

4/2015 Powołanie Prezesa Zarządu

Zarząd Doradcy24 SA (dalej: Emitent) informuje, iż 10 lutego 2015 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Pana Pawła Woźniaka na Prezesa Zarządu. Życiorys Pana Pawła Woźniak Paweł Woźniak Pan Paweł Woźniak jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych na kierunku Finanse i Bankowość. Pan Paweł Woźniak posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie finansów. W…

3/2015 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd Doradcy24 SA (dalej: Emitent) informuje, iż 10 lutego 2015 roku otrzymał rezygnację Pana Pawła Woźniaka z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego delegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień złożenia. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe…