17/2015 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd spółki Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje o otrzymaniu dnia 23 lutego 2015 roku zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Prezesa Zarządu Doradcy24 S.A. Pana Pawła Woźniaka. Emitent w załączeniu przekazuje…

16/2015 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd spółki Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje o otrzymaniu dnia 23 lutego 2015 roku zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Prezesa Zarządu Doradcy24 S.A. Pana Pawła Woźniaka. Emitent w załączeniu przekazuje…

15/2015 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Podstawa Prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd spółki Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje o otrzymaniu dnia 23 lutego 2015 roku zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Prezesa Zarządu Doradcy24 S.A. Pana Pawła Woźniaka. Emitent w załączeniu przekazuje…

14/2015 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Gold-Investment Sp. z o.o

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd spółki Doradcy24 S.A. (dalej: Emitent) informuje o otrzymaniu dnia 23 lutego 2015 roku zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej od Gold-Investment Sp. z o.o. Emitent w załączeniu przekazuje treść zawiadomienia.   Osoby reprezentujące spółkę: Paweł…

10/2015 Emisja obligacji serii A

Zarząd Doradcy24 S.A. („Emitent”) informuje, że po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej w dniu 16 lutego 2015 roku podjął uchwałę Zarządu Emitenta nr 1/2015 w sprawie emisji obligacji serii A („Uchwała”), Na podstawie Uchwały Emitent wyemituje nie więcej niż 300 (trzysta) sztuk dwuletnich, niezabezpieczonych, obligacji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych)…

Doradcy24 czwarty kwartał z rzędu na plusie

Notowana na NewConnect spółka od października do grudnia 2013 r. osiągnęła ze sprzedaży swoich produktów niemal 3,5 mln PLN przychodów netto. Narastająco po czterech kwartałach wyniosły oneprawie 15 mln PLN i jest to wynik o ok. 7% lepszy w stosunku do poziomu z 2012 r. http://inwestycje.pl/new_connect/NewConnect-Doradcy24-czwarty-kwartal-z-rzedu-na-plusie;224926;0.html http://www.ryneknc.pl/zycie-rynku/zycie-spolek/4244-doradcy24-czwarty-kwarta-z-rzdu-na-plusie http://www.newconnector.pl/doradcy24-czwarty-kwartal-z-rzedu-na-plusie http://prnews.pl/inwestycje/doradcy24-czwarty-kwarta-z-rzedu-na-plusie-3060757

9/2015 Jednostkowy raport za IV kwartał 2014 roku

Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę: Paweł Woźniak – Prezes Zarządu   raport_iv_kwartal2014_final

13/2015 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 10 lutego 2015 roku

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Zarząd Doradcy24 S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10 lutego 2015 roku posiadających co najmniej 5% głosów na tym NWZA. 1. Gold-Investment Sp. z o. o. – 53.000.000 głosów na NWZA,…

8/2015 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na posiadanie przez Prezesa Zarządu Doradcy24 Spółka Akcyjna udziałów

Działając na podstawie art. 380 KSH Rada Nadzorcza Spółki pod firmą Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wyraża zgodę, aby Pan Paweł Woźniak wybrany Uchwałą Nr 3/2015 Rady Nadzorczej na Prezesa Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna: 1. Pełnił jednocześnie funkcje: Wiceprezesa Zarządu Spółki Polfinance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wiceprezesa Zarządu Spółki Gold-Investment Spółka z ograniczoną…

7/2015 Ustalenie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza Spółki Doradcy24 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na posiedzeniu w dniu 10 luty 2015 roku, niniejszym ustaliła wynagrodzenia Prezesa Zarządu pana Pawła Woźniaka, w związku z wykonywaniem jego obowiązków, na poziomie 100,0 PLN miesięcznie (słownie: sto złotych). Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane…