Nagroda gwarantowana. Fiat500

Regulamin konkursu „Fiat500. Ikona stylu”

Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 17/27, 53-671 Wrocław, o numerze NIP: 5272527706, o numerze REGON:140791036, o numerze KRS: 0000303423 zwanej dalej „Organizatorem”, ustanawia następujący regulamin konkursu o nazwie „Fiat500. Ikona stylu”, zwany dalej konkursem:

§ 1. Postanowienia ogólne

1. W rozumieniu niniejszego regulaminu:

  • „Agent” oznacza osobę, która pośredniczy w zawieraniu umów kredytowych dla Banków z osobami fizycznymi lub prawnymi za pośrednictwem Spółki Doradcy24 S.A. oraz osobę, która poprawnie zarejestrowała sprzedaż w systemie CRM Spółki Doradcy24 .
  • „Kredytobiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która otrzymała kredyt.
  • „Kredyt” oznacza umowę kredytu hipotecznego zawartą pomiędzy osobą fizyczną lub prawną.
  • „Uruchomienie Kredytu” oznacza wypłatę Kredytu przez Bank.

2. Agent zostanie wykluczony z Konkursu z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Agencyjnej, której jest stroną, a także z chwilą otrzymania przez Organizatora oświadczenia tego Agenta o rezygnacji z udziału w Konkursie.

3. Konkurs trwa od 1 października 2017.

§ 2. Nagrody

1. Nagrodę gwarantowaną otrzyma każdy Agent, który w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia współpracy ze Spółką osiągnie łączny wolumen sprzedaży kredytów hipotecznych na poziomie min. 60 000 000 PLN.
2. W konkursie przewidziane są następujące nagrody:

Samochód osobowy Fiat500


§ 3. Informacje dodatkowe

1. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi  8 stycznia 2019 na podstawie prawidłowo zarejestrowanej sprzedaży w systemie CRM.
2. Brak poprawnego zakończenia wniosku w systemie CRM do 5 stycznia 2019 spowoduje brak udziału w konkursie. Jednocześnie Spółka Doradcy24 zweryfikuje wszystkie Kredyty wprowadzone do systemu CRM do 8 stycznia 2019 na podstawie raportów przesłanych przez Banki.
3. Wszelkich informacji na temat konkursu udzielać będzie Organizator Konkursu pod adresem Centrali Spółki Doradcy24 SA ul. Legnicka 17/27 we Wrocławiu lub telefonicznie pod numerem 801 081 024.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania przez organizatora konkursu. Reklamacje powinny zostać złożone w formie elektronicznej pod adresem cc@doradcy24.pl